Politika Privatnosti

1. UVOD

Ova Politika privatnosti (u nastavku: ’’Politika privatnosti’’) definiše načine na koje Comtrade programske rešitve d.o.o., Letališka cesta 29b, 1000 Ljubljana, Slovenija, ID No, Reg No: 3281841000, Tax ID: SI 96513624, privredno društvo koje je registrovalo domen https://www.jevrosimovic.com, može da prikuplja i obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Značenje pojedinih termina koje koristimo u ovoj Politici privatnosti:

Time što posećujete naš website, ostavljate komentare ili koristite kontakt formu na našem website-u ili na drugi način stupate u interakciju sa nama, možemo da prikupimo ili obradimo vaše podatke o ličnosti. Mi smo vrlo posvećeni tome da štitimo i sačuvamo u tajnosti bilo kakve informacije koje su na taj način prikupljene, kao i tome da se uvek pridržavamo važećih propisa.

2. NAŠI KONTAKT PODACI:

Comtrade programske rešitve d.o.o., Letališka cesta 29b, 1000 Ljubljana, Slovenija, ID No, Reg No: 3281841000, Tax ID: SI 96513624, je Rukovalac podataka o ličnosti u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. godine o zaštiti fizičkih lica u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i ukidanju Direktive 95/46 / EZ (Opšta uredba o zaštiti podataka ili GDPR).

adresa: Letališka cesta 29b, 1000 Ljubljana, Slovenija

e-pošta: security@comtrade.com

3. PODACI KOJE MOŽEMO DA PRIKUPLJAMO

Možemo da prikupljamo i obrađujemo vaše podatke o ličnosti koje ste nam lično vi dali poput vašeg imena i e-mail adrese prilikom ostavljanja komentara i korišćenja kontakt forme na našem website-u ili podatke iz javno dostupnih izvora.

4. SVRHE OBRADE

Prikupljamo i obrađujemo vaše podatke o ličnosti u sledeće svrhe:

5. PRAVNI OSNOV OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Obrađujemo Vaše podatke o ličnosti po sledećim pravnim osnovima:

6. OTKRIVANJE PODATAKA O LIČNOSTI

Možemo da otkrijemo vaše podatke o ličnosti:

 

7. PRENOS I OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI VAN EU/EEZ

Budući da se sedište naše kompanije nalazi u EU/EEZ učinićemo sve da osiguramo da vaši podaci o ličnosti dobiju odgovarajući nivo zaštite.

Možemo da prenosimo vaše podatke o ličnosti korisnicima koji se nalaze i u drugim zemljama van EU/EEZ (’’treće zemlje’’), našim povezanim kompanijama i obrađivačima podataka.

Takvu obradu i prenošenje podataka štite sledeće bezbednosne mere:

–   Evropska komisija je odlučila da određene treće zemlje obezbeđuju adekvatan nivo zaštite;

–   Evropska komisija, zbog lokalnog zakonodavstva ili međunarodnih obaveza određene zemlje, nije odlučila da dotična zemlja obezbeđuje adekvatan nivo zaštite.

U takvim slučajevima učinićemo sve da vaši podaci o ličnosti dobiju odgovarajući nivo zaštite, što uključuje upotrebu Standardnih ugovornih klauzula koje je odobrila Evropska komisija za prenos u zemlje koje nisu određene kao zemlje koje pružaju odgovarajući nivo zaštite. Standardne ugovorne klauzule dostupne su na različitim jezicima na linku: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087.  Za više informacija o načinima zaštite možete da nas kontaktirate na e-adresu: security@comtrade.com.

U ostalim slučajevima, vaše podatke o ličnosti možemo da prenesemo u treće zemlje samo na osnovu Vaše izričite saglasnosti.

8. VREME ČUVANJA

Čuvamo vaše podatke o ličnosti samo onoliko koliko je osnovano potrebno kako bismo ispunili svrhe za koje smo ih prikupili ili dobili ili da bismo postupili u skladu sa zakonskim zahtevima/obavezama.

Kad je pravni osnov za obradu vaših podataka o ličnosti vaša saglasnost, podatke o ličnosti čuvamo sve dok ne povučete vašu saglasnost. Povlačenje vaše saglasnosti za obradu podataka o ličnosti neće uticati na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu vaše saglasnosti do momenta njenog povlačenja. Nakon povlačenja saglasnosti nećemo dalje obrađivati vaše podatke o ličnosti.

9. ZAŠTITA I BEZBEDNOST

Preduzimamo mere predostrožnosti da zaštitimo vaše podatke o ličnosti od gubitka, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmene i uništenja. Preduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere da zaštitimo informacione sisteme na kojima čuvamo vaše podatke o ličnosti i zahtevamo od naših obrađivača podataka, po osnovu ugovora, da štite vaše podatke o ličnosti.

10. VAŠA PRAVA

Korisnici website-a https://www.jevrosimovic.com kao Lica na koje se podaci o ličnosti odnose u  odnosu sa Comtrade programske rešitve d.o.o. kao Rukovaocem podataka o ličnosti imaju određena prava, osim izvesnih izuzetaka i ograničenja predviđenih GDPR-om:

 1. pravo da vam kao Rukovalac podataka pružimo transparentne informacije, omogućimo ostvarivanje komunikacije i načine ostvarivanja vaših prava (član 12. GDPR);
 2. pravo da vam kao Rukovalac podataka o ličnosti pružimo određene informacije kada prikupljamo podatke o ličnosti od vas kao što su identitet i kontakt rukovaoca i predstavnika rukovaoca ako ga rukovalac ima, kontakt podatke lica za zaštitu podataka o ličnosti DPO ako je takvo lice određeno, svrha obrade zbog koje se podaci o ličnosti obrađuju, pravni osnov za obradu, primaoci ili kategorije primalaca podataka o ličnosti ako postoje, da li postoji namera prenošenja podataka o ličnosti u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju (član. 13. GDPR);
 3. pravo da vam kao Rukovalac podataka o ličnosti pružimo određene informacije kada ne prikupljamo podatke o ličnosti od vas – identitet i kontakt rukovaoca i ako ima predstavnika rukovaoca ako ga rukovalac ima, kontakt podatke lica za zaštitu podataka o ličnosti DPO ako je takvo lice određeno, svrha obrade zbog koje se podaci o ličnosti obrađuju, kategorije podataka o ličnosti u konkretnom slučaju, primaoci ili kategorije primalaca podataka o ličnosti ako postoje, da li postoji namera prenošenja podataka o ličnosti u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju (član. 14. GDPR);
 4. pravo na pristup – imate pravo da od nas kao Rukovaoca zahtevate informaciju o tome da li se podaci o ličnosti koji se na vas odnose obrađuju ili ne obrađuju i u slučaju da se obrađuju pravo da zahtevate pristup podacima o ličnosti i informacije kao što su svrha obrade, kategorije podataka o ličnosti, primaoce ili kategorije primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili kojima će biti otkriveni, posebno primaoci u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama, predviđeni period za koji će se podaci o ličnosti čuvati ili kriterijume koji se koriste za određivanje perioda čuvanja, postojanje prava da se od rukovaoca zahteva ispravka ili brisanje podataka o ličnosti ili ograničenje obrade podataka o ličnosti koji se tiču lica na koje se podaci o ličnosti odnose ili da se prigovori takvoj obradi, pravo na ulaganje žalbe nadzornom organu, ako se podaci o ličnosti ne prikupljaju od lica na koje se podaci o ličnosti odnose sve raspoložive informacije o njihovom izvoru, postojanje automatizovanog odlučivanja, uključujući profilisanje, predviđene posledice takve obrade za lice na koje se podaci o ličnosti odnose (član. 15. GDPR);
 5. pravo da opozovete saglasnost za obradu podataka o ličnosti u bilo koje vreme što neće uticati na dopuštenost obrade koja je vršena pre opoziva (član 7. GDPR);
 6. pravo na ispravku – imate pravo da od nas kao Rukovaoca bez nepotrebnog odlaganja dobijete ispravku netačnih podataka o ličnosti koji se odnose na vas (član. 16. GDPR);
 7. pravo na brisanje (’’pravo na zaborav“) – imate pravo da od nas kao Rukovaoca zatražite brisanje podataka o ličnosti koji se odnose na vas bez nepotrebnog odlaganja pod uslovom da podaci o ličnosti više nisu potrebni u odnosu na svrhe zog kojih su prikupljeni ili obrađeni na drugi način, ako ste opozvali saglasnost na kojoj se zasniva obrada i ako ne postoji drugi pravni osnov za obradu, ako podnesete prigovor na obradu i ne postoji pretežni legitimni osnov za obradu, podaci o ličnosti su nezakonito obrađeni, podaci o ličnosti moraju biti izbrisani radi usklađenosti sa zakonskim obavezama (član 17. GDPR);
 8. pravo na ograničenje obrade – imate pravo da od nas kao Rukovaoca tražite da ograničimo obradu podataka o ličnosti u određenim situacijama ako osporavate tačnost podataka o ličnosti u određenom vremenskom periodu imamo pavo da proverimo tačnost podataka, ako je obrada nezakonita a vi se protivite brisanju podataka o ličnosti i umesto toga zahtevate ograničenje njihove upotrebe, ako nam podaci o ličnosti više ne trebaju za svrhe obrade ali ih vi tražite za ostvarivanje, vršenje ili odbranu pravnih zahteva, ako ste se protivili obradi do odluke o tome da li legitimni interes nas kao rukovaoca preteže nad vašim interesima (član 18. GDPR);
 9. pravo vas kao Lica na koje se podaci o ličnosti odnose koje predstavlja obavezu nas kao Rukovaoca da obavestimo svakog primaoca kome smo podatke o ličnosti otkrili u vezi sa ispravkom ili brisanjem podataka o ličnosti ili ograničenjem obrade, osim ako se to pokaže nemogućim ili uključuje nesrazmerne napore, a o primaocima podataka o ličnosti ćemo vas obavestiti ukoliko to zahtevate (član 19. GDPR);
 10. pravo na prenos podataka – imate pravo da primite podatke o ličnosti koji se odnose na vas ili koje ste nam pružili u strukturisanom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu i imate pravo da tražite da te podatke prenesemo drugom rukovaocu bez ometanja s naše strane (član 20. GDPR);
 11. pravo na prigovor – imate pravo da se u bilo kom trenutku, iz razloga koji se odnose na vašu posebnu situaciju, usprotivite obradi podataka o ličnosti koji se odnose na vas ili koja se zasniva na obradi u javnom interesu ili u vršenju zvaničnih ovlašćenja dodeljenih rukovaocu ili obradi neophodnoj u svrhu legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane, uključujući profilisanje na osnovu tih odredbi; nećemo više obrađivati podatke o ličnosti ukoliko ne dokažemo nužne legitimne interese za obradu koji prevladavaju nad vašim interesima, pravima i slobodama ili nad interesima za ostvarivanje, vršenje ili odbranu pravnih zahteva (član 21. GDPR);
 12. pravo da ne podležete odluci koja se zasniva isključivo na automatizovanoj obradi, uključujući profilisanje, koja proizvodi pravne efekte koji se odnose na vas ili značajno utiču na vas (član 22. GDPR);

Kada je obrada vaših podataka o ličnosti zasnovana na vašoj saglasnosti, imate pravo da opozovete saglasnost u svako doba, što neće imati uticaja na zakonitost obrade koja je vršena na osnovu vaše saglasnosti pre njenog opoziva.

Ako želite da iskoristite bilo koje od gore navedenih prava ili imate bilo kakvo pitanje o tome, molimo da nas kontaktirate slanjem poruke na adresu:  security@comtrade.com

11. KOLAČIĆI

Koristimo kolačiće i slične tehnologiije kako bismo obezbedili da od našeg website-a dobijete maksimum i to prevashodno kolačiće neophodne za funkcionisanje website-a. Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće i slične tehnologije i kako to možete da kontrolišete, molimo vas da pogledate našu Politiku kolačića objavljenu u dnu website-a.

12. LINKOVI KA DRUGIM INTERNET STRANICAMA

Website može da sadrži linkove ka website-ovima trećih lica. Mi ne kontrolišemo takve website-ove, ne nalazimo se ni u kakvom poslovnom odnosu sa njima, ne odobravamo takve website-ove i ne možemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja bi eventualno nastala iz sadržaja tih website-ova. Linkovi ka drugim website-ovima dati su vam samo kao pogodnost i preporučujemo da na ovim website-ovima trećih lica pročitate njihove Uslove korišćenja i Politiku privatnosti.

13. IZMENE OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

Ova Politika privatnosti može se ažurirati s vremena na vreme. Ažurirana Politika privatnosti biće objavljena na odgovarajućem website-u ili će vam biti data na zahtev.